Home Biến Cố CG SJ Sách Nghi Lễ An Táng
Nghi Lễ An Táng
Thánh Ca PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 12:40

 

 
Viếng Xác và Cầu Nguyện PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 08:34

 

 
Kinh Các Thánh Quan Thày PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 08:20

 

 
Các Bài Phúc Âm PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 08:10

 

 
Các Bài Đọc Sách Thánh PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 08:01

 

 
Nghi thức hạ huyệt PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 07:49

 

 
Thánh Lễ An Táng PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Ba, 12 Tháng 10 Năm 2010 04:52

Đây là phần quan trọng phải có trong sách Nghi Lễ An Táng.

 
Nghi thức Tẩm Liệm, Nhập Quan & Phát Tang PDF Print E-mail
Tác Giả: Bai An Tran   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 22:50

Nghi thức dành cho người vừa qua đời.

Lưu ý: Các nghi thức này thường chỉ được cử hành trong phạm vi gia đình, nên chỉ cần trình bày và in ra một số ít bản, không cần để trong sách Nghi Lễ An Táng.

 
Cầu nguyện cho người đang hấp hối PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 22:02

Nghi thức dành cho người đang hấp hối.  Lưu ý: Các nghi thức này thường chỉ được cử hành trong phạm vi gia đình, nên chỉ cần trình bày và in ra một số ít bản, không cần để trong sách Nghi Lễ An Táng.

 
Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 21:51

Mẫu đăng Cáo Phó và Chương trình đọc kinh, thăm viếng và tang lễ

 
Mẫu bìa sách 3 PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 21:03

Mẫu này có trang bìa màu phía sau.

 
Mẫu bìa sách 2 PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 20:56

Mẫu này có chỗ để hình người quá cố.

 
Mẫu bìa sách 1 PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 20:41

Mẫu này không có hình của người quá cố.

 
Sách Nghi Lễ An Táng: Hướng dẫn tổng quát PDF Print E-mail
Tác Giả: Tiến Sĩ Trần An Bài   
Thứ Hai, 11 Tháng 10 Năm 2010 15:36

Dưới đây là những chỉ dẫn cần đọc trước khi sử dụng những tài liệu chúng tôi cung cấp để soạn sách NGHI LỄ AN TÁNG.