Chào mừng 26 tháng 10 PDF Print E-mail
Tác Giả: Bút Xuân Trần Đình Ngọc   
Thứ Sáu, 26 Tháng 10 Năm 2012 21:24

 26 tháng 10 Quốc khánh VNCH - Tổ Quốc Ghi Ơn

 

Chào mừng 26  tháng 10

Chính là quốc khánh người người nhớ ơn

Dân quyền, Dân chủ, Tự Do

Cùng Ngô Tổng Thống tiến cho kịp người

Ai ơi công đức cao dày

của Ngô Tổng Thống muôn đời không phai!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc