Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lời phát biểu của TS Trần An Bài

Ngay Truyen_Thong_CSQG_2013_Page_1

Ngay Truyen_Thong_CSQG_2013_Page_2

Ngay Truyen_Thong_CSQG_2013_Page_3

Ngay Truyen_Thong_CSQG_2013_Page_4

Ngay Truyen_Thong_CSQG_2013_Page_5

Switch mode views: