Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỜI CẦU

Ngày Xuân con lạy Phật Trờionggia
Sao cho con bỏ được người con thương
Không phải tại nó bất lương
Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày

Một thương giựt tóc đuôi gà
Hai thương tay móc lưởi rà phía trên
Ba thương bịt miệng cấm rên
Bốn thương con phải leo lên đầu giường
Năm thương con tựa vách tường
Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
Bảy thương phải ngoáy phải xoay
Tám thương qua núi vác cày gãy xương
Chín thương phải thở bình thường
Mười thương bải cát sấu trường sấu nhai

Chúa ơi con sáu mươi ngoài
Mà làm kiểu đó có ngày con die !
Xuân nầy nàng mới hai hai
Con hơn nàng tới bốn hai xuân thì

Switch mode views: