Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hàn Mặc Tử: Trong trại cùi Qui Hòa (1)

Trại cùi Qui Hòa nằm cách thành phố Qui Nhơn khoảng 7 cây số, chiếm một khu đất khoảng 500 mẫu tây.

hanmactu 2

Switch mode views: