Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hàn Mặc Tử: Những nguồn thi cảm (1)

Hàn Mặc Tử có bốn nguồn thi cảm: Lòng yêu nước, tình cảm yêu đương, cuộc đời đau khổ, và ơn sủng siêu nhiên.

hanmactu 3

Switch mode views: