Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các Bài Phúc Âm

 

CÁC BÀI PHÚC ÂM THƯỜNG ĐỌC TRONG LỄ AN TÁNG VÀ CẦU HỒN

1.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Gioan 6, 51 – 59)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng:

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật Ta bảo thật các ngươi:

Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các người sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời. Và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng Hằng Sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi Trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn man-na trong sa mạc và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Phúc Âm của Chúa.

Cộng đồng: Lạy Chúa Kitô, ngượi khen Chúa.

2.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (Gioan 11, 11 – 27)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Lazarô bạn chúng ta đang ngủ. Ta đi đánh thức dậy.” Các môn đệ nói: “Thưa Thầy, nếu ông ấy ngủ, ông ấy sẽ khoẻ lại.” Chúa Giêsu có ý nói ông Lazarô đã chết, còn các môn đệ lại tưởng Chúa nói về giấc ngủ bình thường. Bấy giờ, Chúa mới nói rõ cho họ hay: “Lazarô đã chết. Ta mừng cho anh em vì Ta không có mặt ở nơi đó để anh em thêm lòng tin. Nào chúng ta hãy đi thăm bạn Lazarô.” Ông Tôma, cũng gọi là Đi-đi-mô nói với các môn đệ rằng: “Cả chúng ta cùng đi nữa, để cùng chết với Thầy.”

Khi Chúa Giêsu đến nơi thì Ông Lazarô đã được chôn trong mồ bốn ngày rồi. Làng Bêthania cách thành Giêrusalem độ mười lăm dặm. Nhiều người Do Thái đến an ủi bà Matta và Maria, vì em các bà đã chết. Vừa được tin Chúa Giêsu tới, Bà Matta vội ra đón người. Còn Bà Maria ở lại nhà. Bà Matta thưa với Chúa: “Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Nhưng con biết bây giờ Thầy xin gì cùng Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ ban cho Thầy.” Chúa bảo bà: “Em con sẽ sống lại.” Bà Maria tiếp lời: “Con biết em con sẽ sống lại, khi các kẻ chết sống lại trong ngày tận thế.” Chúa Giêsu bảo: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta dầu chết rồi cũng sẽ sống. Và ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin thế không?” Bà Matta thưa: “Lạy Thầy, con tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, là Đấng phải đến trong thế gian này.”

Phúc Âm của Chúa.

Cộng đồng: Lạy Chúa Kitô, ngượi khen Chúa.


 
3. 

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca  (Luca 12: 35 – 40)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn sáng trong tay, và hãy làm như người làm đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về thấy còn tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Phúc Âm của Chúa.

Cộng đồng: Lạy Chúa Kitô, ngượi khen Chúa.


4.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Luca (Luca 23: 33, 39 – 43)
 
Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào Thập Giá cùng với hai tên trộm cưóp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: “Lạy Cha, xin tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.” Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên Thập Giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu Ông là Đấng Kitô, Ông hãy tự cứu Ông và cứu chúng tôi nữa.” Đối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta thế này là đích đáng,vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn Ông nầy, Ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.” Chúa Giêsu đáp: “Quả thật, Ta bảo ngươi: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta.”

Phúc Âm của Chúa.

Cộng đồng: Lạy Chúa Kitô, ngượi khen Chúa.

5.

Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan (John 14: 1- 6)

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi.” Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.”

Phúc Âm của Chúa.

Cộng đồng: Lạy Chúa Kitô, ngượi khen Chúa.

Switch mode views: