Cuộc đàm luận của TS Trần An Bài với Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn

 TS. Trần An Bài phỏng vấn Đài Truyền Hình VN vùng Hoa Thịnh Đốn để tìm hiệu việc thành lập và điều hành đài này trong 21 năm vừa qua.

Các tin khác