Danny McAskill "way back home"


 Way Back Home của Danny MacAskill thật là “dễ nể” chạy  xe đạp quá hay, hết chỗ chê! mời xem đoạn video quay theo anh ta trên một hành trình từ Edinburgh trở lại Dunvegan quê hương của mình, ở Isle of Skye.
Tin mới

Các tin khác